ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ် နေ့သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းနှင့် အတန်းအလိုက် ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်ခံမည့်ရက်များ ကြေညာချက်

  • Home -
  • Announcement -
  • ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ် နေ့သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းနှင့် အတန်းအလိုက် ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်ခံမည့်ရက်များ ကြေညာချက်